Hoveddel Side topp

«Det er en folkereisning som er målet! De som tror dette skal bli et stort sirkus i fjellet, tar feil. Vi ønsker ikke at Ridderrennet skal skli ut i sentimentalitet og veldedighet, selv om det for mange kan være fristende å slå over i slike baner!»

Erling Stordahl


Foreningen Ridderrennet

 

Foreningen Ridderrennets Venner (RRV) ble stiftet i 1971 som en venneforening. Formålet var å støtte opp om Erling Stordahls arbeid med Ridderrennet. Venneforeningen jobbet med  å skaffe  midler slik at flest mulig syns- og bevegelseshemmede kunne komme til Beitostølen og delta. Inntektskildene var bl.a. salg av lys og julekort og loddsalg.

Etter hvert som Ridderrennet ble en hel uke, Ridderuka, tok RRV mer av ansvaret for Ridderuka. Navnet Ridderrennets Venner gav ikke lenger det riktige bilde av hva og hvem vi var.

På Generalforsamlingen i 2010 ble det besluttet å bytte navn til Foreningen Ridderrennet (RR). Slagordet ble samtidig endret til «vi gjør det umulige mulig».


Våre oppgaver

 

I dag har RR hovedansvaret for økonomi og planlegging av både Ridderuka og Barnas Ridderuke. RR har en ansatt, en daglig leder som fronter begge disse arrangementer i forhold til departementer, næringsliv og media. I tillegg koordinerer daglig leder samarbeidet mellom medarrangørene av Ridderuken; Beitostølen Helsesportsenter, Norges Idrettshøgskole og Forsvaret, og samarbeidet mellom Foreningen Ridderrennet og Beitstølen Helsesportsenter om Barnas Riddderuke.

  

Visjon – Å gjøre det ”umulige” mulig!

 

Foreningen Ridderrennet (RR) sin virksomhet bygger på Erling Stordahl sine verdier og visjoner og hans livsfilosofi om at – ”det går alltid en vei fra mørke til lyset”

RR skal vise hva som er mulig – til tross for funksjonsnedsettelser. Virksomheten vår skal hjelpe den enkelte til å se muligheter, møte utfordringer og sprenge grenser.

RR skal være en inspirasjon til utvikling av fysiske, sosiale og mentale egenskaper og ferdigheter, og en felles opplevelse i natur og idrett der en lever opp til Erling Stordahls motto:

 

Formål

 

Foreningen Ridderrennet er en selveiende og frittstående medlemsorganisasjon, der enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter kan være medlemmer.

Foreningen Ridderrennets er arrangør av Ridderuken/Ridderrennet og Barnas Ridderuke/Barnas Ridderrenn og andre tilknyttede aktiviteter.

Deltakelse i Ridderarrangementene skal være et attraktivt valg for syns – og bevegelseshemmede; sportslig, sosialt og økonomisk.

Arrangementene skal synliggjøre alle de positive effektene av tilrettelagt fysisk aktivitet over for befolkningen, media og beslutningstakere og senke tersklene for funksjonshemmedes deltakelse i fysisk aktivitet gjennom et livsløp.

 

Verdier

 

Aktivitetene våre skal preges av glede, mestring, naturopplevelser og sosialt felleskap.
Arrangementene skal preges av frivillighet, respekt, solidaritet og profesjonalitet.

 

Strategisk plan 2014-2018

1. Visjon – Å gjøre det ”umulige” mulig!

 

Foreningen Ridderrennet (RR) sin virksomhet bygger på Erling Stordahl sine verdier og visjoner og hans livsfilosofi om at – ”det går alltid en vei fra mørke til lyset”

RR skal vise hva som er mulig – til tross for funksjonsnedsettelser. Virksomheten vår skal hjelpe den enkelte til å se muligheter, møte utfordringer og sprenge grenser.

RR skal være en inspirasjon til utvikling av fysiske, sosiale og mentale egenskaper og ferdigheter, og en felles opplevelse i natur og idrett der en lever opp til Erling Stordahls motto: ”Bygg din kropp og lær å se med tankene”
”det går alltid en vei fra mørke til lyset”

Erling Stordahl


2. Formål

 

Foreningen Ridderrennet er en selveiende og frittstående medlemsorganisasjon, der enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter kan være medlemmer.

Foreningen Ridderrennet er arrangør av Ridderuken/Ridderrennet og Barnas Ridderuke/Barnas Ridderrenn.

Deltakelse i Ridderarrangementene skal være et attraktivt valg for syns – og bevegelseshemmede; sportslig, sosialt og økonomisk.

Arrangementene skal synliggjøre alle de positive effektene av tilrettelagt fysisk aktivitet over for befolkningen, media og beslutningstakere og senke tersklene for funksjonshemmedes deltakelse i fysisk aktivitet gjennom et livsløp.

 

3. Verdier

 

Erling Stordahl uttalte i sin tid: «Det er en folkereisning som er målet! De som tror dette skal bli et stort sirkus i fjellet, tar feil. Vi ønsker ikke at Ridderrennet skal skli ut i sentimentalitet og veldedighet, selv om det for mange kan være fristende å slå over i slike baner!»

Aktivitetene våre skal preges av glede, mestring, naturopplevelser og sosialt felleskap.

Arrangementene skal preges av frivillighet, respekt, solidaritet og profesjonalitet.
Aktivitetene våre skal preges av glede, mestring, naturopplevelser og sosialt felleskap.


4. Ridderrennets høyeste beskytter

 

Det er en lang tradisjon med kongelig engasjement og deltakelse i Ridderuka til glede for mange. Våre verdier, vårt motto og Ridderarrangementene er godt forankret i Kongehuset i Norge. RRs høyeste beskytter er i dag Prinsesse Martha Louise

 

5. En organisasjon i utvikling

 


Å utvikle foreningens organisasjon og medlemsinnflytelse er viktig for å styrke formålet.
Foreningen ønsker å være en påvirker overfor offentlige myndigheter og andre for å styrke rammebetingelsene for økt fysisk aktivitet blant funksjonshemmede I samfunnet.
•Foreningen ønsker å være en påvirker overfor offentlige myndigheter og andre for å styrke rammebetingelsene for økt fysisk aktivitet blant funksjonshemmede I samfunnet.


 6. De to Ridderarrangementene
RRs kjernevirksomhet omfatter to årlige hovedarrangement/møteplasser:

 

Ridderuka – Ridderrennet som holdes i mars/april hvert år
Barnas Ridderuke som holdes i uke 3 hvert år
Barnas Ridderrenn/uke skal være en attraktiv årlig møteplass for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser i alderen 10 til 16 år, med fokus på grunnleggende skiferdighet, læring og mestring i skiaktivitet, sosiale aktiviteter og daglige gjøremål.


7. Mål og strategi for de to arrangementene

 

Mål for Ridderuka
Ridderruka skal være verdens mest attraktive vintersportsuke for mennesker med syns– og bevegelseshemninger og gi deltakerne sportslige utfordringer.

Strategi


Jobbe for at deltakerantallet i Ridderuka er minimum 400
Arbeide for kontinuerlig rekruttering av både førstegangsdeltakere og ungdom
Være attraktiv for publikum og ha en tydelig visuell profil i alle medier og på nett
Ha et forutsigbart og langsiktig økonomisk fundament
Kvaliteten på arrangementene skal være på høyeste nasjonale og internasjonale nivå
Kontinuerlig utvikle aktiviteter og tilbud
Bygge og videreutvikle nettverk og samarbeid med interesserte og relevante aktører
Mål for Barnas Ridderuke (BRU)Strategi


Barnas Ridderrenn/uke skal være en attraktiv årlig møteplass for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser i alderen 10 til 16 år, med fokus på grunnleggende skiferdighet, læring og mestring i skiaktivitet, sosiale aktiviteter og daglige gjøremål.
Alle barna skal ha kvalifiserte studenter, veiledere og ledsagere fra ulike utdanningsinstitusjoner
Deltakerne skal bo sammen med instruktørene og dele på daglige gjøremål og lære ferdigheter og bli selvstendige
Deltakerne skal følges opp både før og etter arrangementet
Det skal legge til rette for at deltagerne motiveres for fremtidig deltagelse i Ridderuka
Deltakeravgiften og støtteordninger skal bidra til at ingen blir ekskludert fra å delta
Alle barna skal ha tilgjengelig utstyr, også de som ikke har råd til å kjøpe dette
 

8. Samarbeidspartnere og sponsorer

 

Mål
Å ha et langsiktig og forutsigbart samarbeid med medarrangører og samarbeidspartnere som kan identifisere seg med våre verdier og formål å bidra til at vi når våre mål.

Strategi:

Ivareta og styrke det gode samarbeidet med våre medarrangører Beitostølen Helsesportssenter, og Norges Idrettshøgskole
Styrke vår gode relasjon og samarbeid med Forsvaret.
Styrke relasjonene til våre hovedsponsorer
Bygge videre det gode samarbeidet med offentlige myndigheter
Styrke det faglige samarbeidet med idrettsorganisasjonene
Styrke samarbeidet med andre frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner
Utvikle samarbeidet med rehabiliteringssentraene
Videreutvikle det gode samarbeidet med de frivillige
Søke legater og fond om midler til utviklingsprosjekter Holde god kontakt med aktuelle internasjonale arrangement.
 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn