Gå til hovedinnhold

Erling Stordahls ærespris

I 1994 opprettet regionområdet og næringslivet i Valdres et fond med en grunnkapital på kr 100.000,- på bakgrunn av at de ønsket å hedre Erling Stordahl for det arbeidet han hadde lagt ned for kommunen. Rentene av fondet brukes til en «Erling Stordahls Ærespris».

Prisen skal gå til en person med syns- eller bevegelsesnedsettelse.

Prisvinneren skal ha oppnådd særlig gode resultater innenfor ett eller flere av områdene idrett, kultur og/eller kunst.

 

Nominasjon Erling Stordahls ærespris:

Dersom du ønsker å nominere noen til Erling Stordahls ærespris, sender du navn og begrunnelse til mail@ridderrennet.no innen 13. februar 2024.

Juryen består av:

Ordfører i Øystre Slidre kommune, direktør ved Beitostølen Helsesportsenter og styreleder i Foreningen Ridderrennet.

Vedtekter for fondet:

1. Føremål
Fondet vart oppretta i 1994 med ein grunnkapital på kr. 100.000,- med føremål å dele ut
stipend til utøvarar som har gjort ein sers god innsats, eller vore serleg aktiv innan idrett,
kultur og kunst lokalt , nasjonalt og /eller internasjonalt.

Organisasjonane / bedriftene bak fondet er :
• Valdres Sparebankgruppe 20.000,-
• Beitostølen Utvikling 15.000,-
• Øystre Slidre kommune 15.000,-
• Valdres Natur- og Kulturpark 15.000,-
• Valdres Destinasjon AS 10.000,-
• Øystre Slidre Næringsforening 15.000,-
• Flytrafikk Valdres AS 10.000,-

2. Forvaltning
Grunnkapitalen skal stå urørt i Øystre Slidre Sparebank som gjev fondet ei rente på ½ % over
beste rente på ordinært vilkår.
Øystre Slidre kommune ved kommunekassa står for rekneskapen til fondet og ser til at
denne blir revidert.

3. Fondet skal ha eitt styre på 3 personar
– 1 vald av bidragsytarane til fondet – som skal vera leiar . Ordføraren i Ø Slidre er ansvarleg for å arrangere valmøter.
– 1 vald av styret for Ridderrennets Venner.
– 1 vald av styret for Beitostølen Helsesportsenter.
Kvar av styremedlemmene skal ha ein personleg vararepresentant . Valas gjeld for 4 år .
Representanten for bidragsytarane blir første gong vald for 2 år slik at leiar ikkje er på val
same år som dei andre to representantane.

4. Oppgåver for styret
a) Styret er ansvarleg for tilsyn av fondskapitalen til fondet
b) Styret er jury for og ansvarleg for utdeling av Erlings Stordahl Ærespris»
c) Styret kan foreslå og vedta endringar av desse vedtektene i samsvar med pkt 6.

5. Statuttar for «Erling Stordahls Ærespris»
5. a. Rentene av fondet skal årleg nyttast til Erling Stordahls ærespris. Fondkapitalen
skal ikkje bli redusert.
5. b. Prisvinnaren skal vera syns -eller rørslehemma og vera aktiv innanfor idrett
eller kultur eller kunst. Prisvinnaren skal ha nådd særleg gode resultat innanfor eitt
eller fleire av områda : idrett -kultur – kunst. Innsats lokalt , nasjonalt og
internasjonalt er i prinsippet sidestilt.
5. c. Prisen skal delast ut årleg og under avslutninga av Ridderuka
Styret avgjer kva form og innhald den årlege prisen skal ha
5. d. Rett til å fremja kandidatar overfor styret har styrande organ for dei
organisasjonane / bedriftene som står bak fondet, Ridderrennets Venner ( RRV),
Beitostølen Helsesportsenter , Noregs Handicapforbund, Noregs Idrettsforbund og
Noregs Blindeforbund. RRV har ei aktiv rolle når det gjeld prosessen med å få fram
kandidatar til prisen innanfor alle dei tre områda i føremålet : idrett / kultur/kunst.
5. e. Ridderrennets Venner har sekretariat funksjon for dette og dei har forslagsrett

6. Endring av vedtektene
Endringar av desse vedtektene skal styret kunne gjere med vanleg fleirtal. Det krevst at
leiaren stemmer for endringa.
Styrande organ for dei 7 bidragsytarane til fondet skal med frist på ein månad ha rett til å
uttale seg om endringsforslaget.

Utdelte priser

2024
2023Ikke utdelt
2022Birgit Skarstein
2021Ikke utdelt
2020Ikke utdelt
2019Bedir Yiyit
2018Ikke utdelt
2017Ikke utdelt
2016Ulf Nilsen
2015Ikke utdelt
2014Harald Vik
2013Hans Anton Ålien
2012Britt Mjaasund Øien
2011Gunleik Bergerud
2010Marian Vestbøstad Martinsen
2009Karin Endsjø
2008Magna Jenssen
2007Ikke utdelt
2006Arne Christensen (Dan)
2005Olai Myklebust
2004Tone Gravvold
2003Magne Lunde
2002Ikke utdelt
2001Anne Mette Bredahl
2000Harald Guldahl
1999Ragnhild Myklebust
1998Terje Løvaas
1997Anne Margrethe Lund
1996Ketil Moe
1995Cato Zahl Pedersen

 

 

 

 

Våre riddere

Se alle

Logoene til våre samarbeidspartnere og sponsorer