Skip to main content

Vedtekter

Foreningen Ridderrennet, Vedtekter (av 26.05.2020)

 

§1 Navn og verdier

1a Navn:

Organisasjonens navn er «Foreningen Ridderrennet». Foreningen er medlemsbasert, selveiende og frittstående 

1b Visjon:

Visjonen er «Å gjøre det mulige mulig». 

1c Verdier:

Virksomheten bygger på Erling Stordahls filosofi og verdier. Foreningen skal skape glede og engasjement og skal bygge sin virksomhet på likeverd, respekt og frivillighet

 

§2 Formål 

2.1 

Å være arrangør av Ridderuka, Barnas Ridderuke, Riddercamp, Ridderrittet og andre til knyttede aktiviteter. Deltakelsen skal være et attraktivt valg for syns– og bevegelseshemmede; både sportslig, sosialt og økonomisk og alle de positive effektene av å delta skal synliggjøres overfor befolkningen, media og beslutningstagere. Deltakelsen skal bidra til å senke tersklene for mennesker med funksjonsnedsettelser sin deltakelse i fysisk aktivitet gjennom et livsløp. 

2.2 

Å bidra til likeverd og inkludering mellom ulike grupper mennesker med funksjonsnedsettelser i samfunnet. 

2.3 

Å påvirke og styrke mennesker med funksjonsnedsettelser sine livsvilkår og muligheter i samfunnet, og å sikre grunnleggende rettigheter og gode rammevilkår for aktiv deltagelse i samfunnet, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. 

 

§ 3. Medlemmer

3.1 

Enkeltpersoner, foreninger/organisasjoner og bedrifter kan bli medlem i foreningen. 

3.2 

Medlemskap tegnes for ett år av gangen. Medlemskap for medlemsåret som ikke er innbetalt innen 15. februar avsluttes automatisk. 

3.3 

For å ha stemmerett og være valgbar på generalforsamlingen må medlemmet ha fylt 15 år, være personlig medlem, tatt opp som medlem og ha betalt medlemskontingenten innen 15. februar det året generalforsamlingen avholdes. 

3.4 

Det forventes at medlemmene er lojale i forhold til foreningens vedtekter, formål, verdier og filosofi. side 3 Vedtekter i Foreningen Ridderrennet av 26.05.2020 

 

§ 4. Generalforsamlingen

4.1 

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet 

4.2

Ordinær generalforsamling skal holdes i tilknytning til Ridderuka hvert år. 

4.3 

Innkomne forslag skal være foreningen Ridderrennet i hende i henhold til frist satt i innkalling til generalforsamlingen som sendes 8 uker før generalforsamlingen holdes. 

4.4 

Generalforsamlingen innkalles av styret med minimum åtte ukers varsel direkte til medlemmene evt. på annen forsvarlig måte, herunder på foreningens nettside. Styrets årsberetning, foreningens konsoliderte regnskaper og budsjettforslag for kommende regnskapsår (1.januar – 31.desember), revisors beretning samt forslag til medlemskontingent, skal være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før generalforsamlingen. 

4.5 

Hvert personlige medlemskap har en stemme. Se paragraf 3.3. Det kan ikke avgis stemme ved fullmakt. 

4.6 

Generalforsamlingens oppgaver: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede 
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 
 3. Velge dirigent, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å underskrive protokoll, 
 4. Behandle foreningens årsberetning 
 5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand 
 6. Behandle forslag og saker 
 7. Fastsette medlemskontingenten 
 8. Vedta foreningens budsjett 
 9. Foreta følgende valg: 
 • Valg av styreleder * 
 • Valg av fem styremedlemmer* 
 • Valg av revisor 
 • Valg av medlemmer til valgkomiteen 

* Foreningens styre skal bestå av 6 medlemmer, derav en styreleder og fem styremedlemmer. Av de 6 medlemmene skal 3 velges for to år og 3 velges for ett år det første året etter endringen, deretter velges 3 for to år. Hvert år velges det minst ett nytt styremedlem. Minst halvparten av medlemmene i styret skal være mennesker med funksjonsnedsettelser. 

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1 

Ekstraordinær generalforsamling kan berammes når halvparten av styret eller minst ¼ av medlemmene ønsker det. Innkalling til møtet skjer med seks ukers varsel. 

5.2 

Ved ekstraordinær generalforsamling behandles kun saker innkallingen gjelder. 

 

§ 6. Foreningens styre

6.1 

Foreningen ledes og forpliktes av styret, som skal bestå av 6 medlemmer. Styret er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. 

6.2 

Styret skal: 

 • Fremme foreningen Ridderrennets formål og verdier side 4 Vedtekter i Foreningen  Ridderrennet av 26.05.2020 
 • Iverksette generalforsamlingens vedtak og følge de vedtatte vedtekter. 
 • Arbeide for en langsiktig og forutsigbar finansiering og gode rammebetingelser for foreningenes drift. 
 • Påse at foreningens midler brukes og forvaltes på en ansvarlig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på generalforsamlingen 
 • Sørge for at foreningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps – og budsjettfunksjonene samt forsvarlig økonomistyring 
 • Representere foreningen utad overfor det offentlige, samarbeidspartnere, sponsorer og viktige interesseorganisasjoner. 
 • Holde styremøte når styreleder eller minst 2 styremedlemmer ønsker det, minimum 4 ganger i året. 
 • Styreleder og generalsekretær skal sende ut sakliste og sakspapirer senest en uke før styremøtene 
 • Behandle alle skriftlige innkomne forslag og føre protokoll over alle forhandlinger og beslutninger.
 • Invitere medlemmer og andre til sine møter etter behov. 
 • Holde kontakt med institusjoner som har interesse for foreningens arbeid. 
 • Velge nestleder og nedsette arbeidskomiteer etter behov. Disse er bare ansvarlig overfor styret. 
 • Ansette generalsekretær på åremålsstilling. Åremålet skal ikke overstige 5 år. 
 • Påse at alle foreningens arrangementer har et bredt likepersonsperspektiv. 

6.3 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

6.4

Går styrelederen av i en valgperiode, skal nestleder fungere som styrets leder fram til ordinær generalforsamling. 

 

§ 7. Generalsekretær

7.1 

Forestår den daglige drift av foreningen og iverksetter styrets vedtak og beslutninger 

7.2 

Organiserer arbeidet med arrangementene og den øvrige drift og virksomhet på en effektiv og formålstjenlig måte 

7.3

Holde god økonomiske kontroll og rapportere til styret på dette kvartalsvis 

7.4 

Være daglig kontaktperson overfor våre samarbeidspartnere og sponsorer 

7.5 

Utarbeide planer på kort og lang sikt 

7.6 

Være den daglige kontaktperson overfor medlemmene 

 

§ 8 Valgkomitè 

8.1 

Generalforsamlingen velger en valgkomite på tre medlemmer og ett varamedlem. De ordinære medlemmene konstituerer seg selv. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. Styret påser at valgkomiteèn konstitueres før Ridderuka. 

8.2 

Valgkomiteen skal holde styret orientert om utarbeidelsen av sine forslag, og skal fremlegge sin innstilling og begrunnelse for denne på styremøtet senest 3 uker før. side 5 Vedtekter i Foreningen Ridderrennet av 26.05.2020 

 

§ 9. Vedtektsendring

9.1 

Vedtektsendringer fattes av generalforsamlingen ved 2/3-dels flertall av de fremmøtte. 

 

§ 10 Oppløsning

10.1 

Forslag til oppløsning av foreningen må være styret i hende innen 30. september. For vedtak kreves høring blant medlemmene før behandling i ordinær generalforsamling der det må vedtas med ¾ flertall. Innen 3 måneder skal en ekstraordinær generalforsamling med ¾ flertall av de frammøtte fatte endelig oppløsningsvedtak. 

10.2 

Oppløsningsvedtaket skal også fastsette disponeringen av foreningens midler. Generalforsamlingen velger et avviklingsstyre som skal stå for gjennomføringen av oppløsningsvedtaket. Forvaltningen av foreningens midler skal på forsvarlig vis bli forvaltet i tråd med foreningen Ridderrennets formålsparagraf.

Våre samarbeidspartnere

Se alle